Obec Ardovo rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 •  
 •  

 


Výberové konanie

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Ardovo

Obecné zastupiteľstvo v Ardove svojím uznesením č.  06 /2015 zo dňa 16.01.2015 vyhlasuje konanie voľby hlavného kontrolóra obce Ardovo na 30.03.2015 na kratší pracovný čas s 6% úväzkom.

Uchádzač na funkciu hlavného kontrolóra musí spĺňať:

 1. Kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra :
 • ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie
 • Ďalšie predpoklady:
 • prax v kontrolnej činnosti vo verejnej správe alebo štátnej správe
 • znalosť právnych predpisov týkajúcich sa hospodárenia obce, rozpočtových a príspevkových organizácií, právnických osôb, zákon o finančnej kontrole, o účtovníctve, o majetku obci, sťažnostiach a ďalších prislúchajúcich právnych predpisov
 • užívateľské ovládanie počítača
 • občianska a morálna bezúhonnosť
 1. Náležitosti prihlášky:
 • meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalé bydlisko
 • výpis z registra trestov ( nie straší ako 3 mesiace)
 • overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, kópie dokladov o absolvovaní vzdelávacích programov a kurzov
 • profesijný životopis
 • súhlas zo zverejnením osobných údajov na účel vykonania voľby v obecnom zastupiteľstve podľa zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov

Uchádzač na funkciu hlavného kontrolóra obce Ardovo doručí svoju písomnú prihlášku v zalepenej obálke označenej „ Voľba hlavného kontrolóra – NEOTVÁRAŤ “  na adresu

Obecný úrad Ardovo, Ardovo č. 34. 049 55 Ardovo                                 

najneskôr do 23.03.2015

Uchádzač, ktorý splní vyššie uvedené požiadavky na výkon funkcie a včas podá prihlášku so všetkými náležitosťami bude zaradený ako kandidát na voľbu hlavného kontrolóra v súlade s ­§ 18a zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Kandidát bude písomne pozvaný na rokovanie obecného zastupiteľstva, kde s ním bude vykonaný krátky pohovor a následne prebehne voľba hlavného kontrolóra obce. 

tel.č. 058/7921 223            IČO: 328 090                      bankové spojenie:                             adresa:

fax: 058/788 11 80            DIČ: 2020961173              VÚB, a. s., Rožňava          Obecný úrad Ardovo 34

e- mail: obecardovo@mail.t-com.sk                   SK17 0200 0000 0000 2012 2582         049 55 p. Dlhá Ves

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00     13:00 - 16:00
Utorok: Nestránkový deň
Streda: 08:00 - 12:00     13:00 - 16:00
Štvrtok: Nestránkový deň
Piatok: 08:00 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár