•  
  •  

 


Výberové konania

2021

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Ardovo

Obecné zastupiteľstvo v Ardove svojím uznesením č. 03 /2021 zo dňa 26.02.2021 vyhlasuje konanie voľby hlavného kontrolóra obce Ardovo na 30.04.2021 na kratší pracovný čas s 6 % úväzkom.

Uchádzač na funkciu hlavného kontrolóra musí spĺňať:

1. Kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra :

- ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie 

2. Ďalšie predpoklady:

- prax v kontrolnej činnosti vo verejnej správe alebo štátnej správe 

  - znalosť právnych predpisov týkajúcich sa hospodárenia obce, rozpočtových a príspevkových organizácií, právnických osôb, zákon o finančnej kontrole, o účtovníctve, o majetku obci, sťažnostiach a ďalších prislúchajúcich právnych predpisov

- užívateľské ovládanie počítača - občianska a morálna bezúhonnosť 

3. Náležitosti prihlášky:

- meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalé bydlisko

- výpis z registra trestov ( nie straší ako 3 mesiace)

- overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, kópie dokladov o absolvovaní vzdelávacích programov a kurzov

- profesijný životopis

- súhlas zo zverejnením osobných údajov na účel vykonania voľby v obecnom zastupiteľstve podľa zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov

Uchádzač na funkciu hlavného kontrolóra obce Ardovo doručí svoju písomnú prihlášku v zalepenej obálke označenej

„ Voľba hlavného kontrolóra – NEOTVÁRAŤ “

na adresu : Obecný úrad Ardovo, Ardovo č. 34. 049 55 Ardovo najneskôr do 16.04.2021

Uchádzač, ktorý splní vyššie uvedené požiadavky na výkon funkcie a včas podá prihlášku so všetkými náležitosťami bude zaradený ako kandidát na voľbu hlavného kontrolóra v súlade s § 18a zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Kandidát bude písomne pozvaný na rokovanie obecného zastupiteľstva, kde s ním bude vykonaný krátky pohovor a následne prebehne voľba hlavného kontrolóra obce

https://www.obecardovo.sk/files/2021-02-27-134236-V____berov___konanie__HK_.pdf

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00     13:00 - 16:00
Utorok: Nestránkový deň
Streda: 08:00 - 12:00     13:00 - 16:00
Štvrtok: Nestránkový deň
Piatok: 08:00 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár