Zmenšiť textZväčšiť text

Výberové konania

 Obec Ardovo v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta na Obecnom úrade v Ardove na pozíciu:

samostatný odborný referent

-na dobu určitú - zastupovanie počas MD

 

Charakteristika pracovného miesta: samostatné a komplexné zabezpečenie evidencie daní a poplatkov v súlade so zákonom, odpadové hospodárstvo, odborné špecializované práce vo vymedzenej oblasti verejnej správy, vedenie registratúry, vedenie pokladne obce realizácia  prevodných príkazov, kompletné spracovanie písomnej dokumentácie obecného zastupiteľstva, rozhlasové relácie, evidencia podnetov a sťažností obyvateľov, realizácia prenesených výkonov štátnej správy ,podateľňa.                                                                   

Rozsah pracovného úväzku: 50% úväzok

Platové ohodnotenie : podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní zamestnancov

   Kvalifikačné predpoklady: minimálne stredoškolské vzdelanie s maturitou

  Kritériá a požiadavky:

 • znalosť legislatívy verejnej správy a samosprávy
 • ovládanie štátneho jazyka a maďarského jazyka
 • ovládanie PC – programy: Word, Excel, MS Outlook, Internet – úroveň pokročilý
 • prax vo verejnej správe
 • prax v oblasti sociálnych služieb
 • schopnosť riešiť odborné problémy, bezúhonnosť, dôveryhodnosť, komunikatívnosť, flexibilita, zodpovednosť, samostatnosť, odolnosť voči stresu 

Zoznam požadovaných dokladov:

 1. žiadosť o zaradenie do výberového konania
 2. štruktúrovaný životopis
 3. úradne overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 4. výpis z registra trestov – originál nie starší ako 3 mesiace
 5. písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby výberového         konania v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov
 6. čestné prehlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti a v prílohách žiadosti, ktoré uchádzač predkladá do výberového konania

 Termín podanie prihlášky je najneskôr do 30.10.2023 do 12.00 hod. na adresu: Obec Ardovo, Ardovo 34,049 55 Ardovo                                         Obálku prosím označte:  „ Výberové konanie SOR- neotvárať “                                               

 Informácie na telefónnom čísle: 0911 460 138, 058/7921 223

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Prihlášky zaslané po termíne sa do konania nezaradia. Termín a miesto výberového konania budú uchádzačom oznámené písomne najmenej 7 dní pred jeho konaním. Obec si vyhradzuje právo nevybrať si žiadneho z uchádzačov.

 

 

V Ardove, 02.10.2023                                                                                                            Daniel Fábián

                                                                                                                                              starosta obce