Zmenšiť textZväčšiť text

Výberové konania

Výberové konania 2021

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Ardovo

Obecné zastupiteľstvo v Ardove svojím uznesením č. 03 /2021 zo dňa 26.02.2021 vyhlasuje konanie voľby hlavného kontrolóra obce Ardovo na 30.04.2021 na kratší pracovný čas s 6 % úväzkom.

Uchádzač na funkciu hlavného kontrolóra musí spĺňať:

1. Kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra :

- ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie 

2. Ďalšie predpoklady:

- prax v kontrolnej činnosti vo verejnej správe alebo štátnej správe 

  - znalosť právnych predpisov týkajúcich sa hospodárenia obce, rozpočtových a príspevkových organizácií, právnických osôb, zákon o finančnej kontrole, o účtovníctve, o majetku obci, sťažnostiach a ďalších prislúchajúcich právnych predpisov

- užívateľské ovládanie počítača - občianska a morálna bezúhonnosť 

3. Náležitosti prihlášky:

  • meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalé bydlisko
  • výpis z registra trestov ( nie straší ako 3 mesiace)
  • overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, kópie dokladov o absolvovaní vzdelávacích programov a kurzov
  • profesijný životopis
  • súhlas zo zverejnením osobných údajov na účel vykonania voľby v obecnom zastupiteľstve podľa zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov

Uchádzač na funkciu hlavného kontrolóra obce Ardovo doručí svoju písomnú prihlášku v zalepenej obálke označenej

„ Voľba hlavného kontrolóra – NEOTVÁRAŤ “

na adresu : Obecný úrad Ardovo, Ardovo č. 34. 049 55 Ardovo najneskôr do 16.04.2021

Uchádzač, ktorý splní vyššie uvedené požiadavky na výkon funkcie a včas podá prihlášku so všetkými náležitosťami bude zaradený ako kandidát na voľbu hlavného kontrolóra v súlade s § 18a zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Kandidát bude písomne pozvaný na rokovanie obecného zastupiteľstva, kde s ním bude vykonaný krátky pohovor a následne prebehne voľba hlavného kontrolóra obce