Zmenšiť textZväčšiť text

Obecné zastupiteľstvo

Poslanci obecného zastupiteľsto

Zastupiteľstvo obce Ardovo tvoria pre volebné obdobie 2022 - 2025 nasledovní občania obce Ardovo, ktorí boli riadne zvolení v komunálnych voľbách do obecných zastupiteľstiev:

  1. Attila Fábián - SZÖVETSÉG - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | ALIANCIA - Maďari. národnosti. regióny           
  2. Henrieta Grešová - SZÖVETSÉG - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | ALIANCIA - Maďari. národnosti. regióny   
  3. Radko Kupec - SZÖVETSÉG - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | ALIANCIA - Maďari. národnosti. regióny
  4. Robert Kanyitúr - nezávislá kandidát
  5. Viliam Leskoviansky- SZÖVETSÉG - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | ALIANCIA - Maďari. národnosti. regióny

     

Obecné zastupiteľstvo 

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce, zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na štyri roky. Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva. 

Počet poslancov obecného zastupiteľstva na celé volebné obdobie určí pred voľbami obecné zastupiteľstvo podľa počtu obyvateľov. 

Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce. Vyhradené právomoci obecného zastupiteľstva sú uvedené v § 11 ods. 4 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení.

Komisie obecného zastupiteľstva 

Obecné zastupiteľstvo zriaďuje komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Komisie sú zložené z poslancov a z ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom.

Zriadené komisie obecného zastupiteľstva:

                                                                                     


                                                                                                   

Zástupca starostu obce 

Starostu zastupuje zástupca starostu, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poverí zastupovaním starosta do 60 dní od zloženia sľubu starostu; ak tak neurobí, zástupcu starostu zvolí obecné zastupiteľstvo. Zástupca starostu môže byť len poslanec. Starosta môže zástupcu starostu kedykoľvek odvolať. Ak starosta odvolá zástupcu starostu, poverí zastupovaním ďalšieho poslanca do 60 dní od odvolania zástupcu starostu.

Zástupca starostu zastupuje starostu v rozsahu určenom starostom v písomnom poverení.

Ak zanikne mandát starostu pred uplynutím funkčného obdobia, plní úlohy starostu v plnom rozsahu zástupca starostu. Zastupovanie sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu.

Ako zástupca  starostu obce Ardovo pre volebné obdobie 2022-2026 bol určený pán Viliam Leskoviansky, poslanec obecného zastupiteľstva.

Obec Ardovo v  zmyslezákon ač. 5/2019 Z.z.,ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zverejňuje podľa § 25 ods. 7, mesačnú odmenu zástupcu starostu obce Ardovo, ktorý nie je uvoľnený na výkon funkcie vo výške 15,00 Eur brutto.

Zverejnené 02.12.2022

Aktualizované 02.12.2022