Zmenšiť textZväčšiť text

Informovanie verejnosti - Oznámenie o strategickom dokumente PHSR KSK

 17.03.2023

Obec Ardovo, v zmysle § 6 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len „ zákon“ ), ako dotknutá obec, informujeme verejnosť, že zverejnila spôsobom v mieste obvyklým OZNÁMENIE O STRATEGICKOM DOKUMENTE „ Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja“. Do uvedeného oznámenia o strategickom dokumente, ktoré je zverejnené na internetovej stránke MŽP SR https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-hospodarskeho-rozvoja-socialneho-rozvoja-kosickeho-samospravne možno nahliadnuť, robiť si z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie, na obecnom úrade v Ardove, počas stránkových hodín. Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k oznámeniu o strategickom dokumente „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja“ príslušnému orgánu, ktorým je Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie , Komenského 52, 041 26 Košice do 15 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia.


Zoznam aktualít: