Zmenšiť textZväčšiť text

Informovanie verejnosti o strategickom dokumente ’’ Integrovaná územná stratégia Kośického kraja 2022-2030’’

 17.03.2023

 

            Obec Ardovo, v zmysle § 6 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len „ zákon“ ), ako dotknutá obec, informujeme verejnosť, že zverejnila spôsobom v mieste obvyklým OZNÁMENIE O STRATEGICKOM DOKUMENTE „ Integrovaná územná stratégia Košického kraja 2022-2030“.

            Do uvedeného oznámenia o strategickom dokumente, ktoré je zverejnené na internetovej stránke MŽP SR https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/integrovana-uzemna-strategia-kosickeho-kraja-2022-2030  možno nahliadnuť, robiť si z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie, na obecnom úrade v Ardove, počas stránkových hodín.

            Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k oznámeniu o strategickom dokumente

„Integrovaná územná stratégia Košického kraja 2022- 2030“ príslušnému orgánu, ktorým je Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie , Komenského 52, 041 26 Košice do 15 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia.

 


Zoznam aktualít: